مسابقه-16Mbps

0:18 تست سرعت تست سرعت
1,735   2
0:57 تست سرعت تست سرعت
1,814   1
0:57 تست سرعت تست سرعت
2,308   2
0:30 سرعت دانلود سرعت دانلود
2,500   2
0:08 تست سرعت تست سرعت
2,156   4
0:35 مسابقه 16Mbps مسابقه 16Mbps
2,045   3
4:49 1.1 MBps 1.1 MBps
1,275   4
1:10 Pars Online 16 Mbps Pars Online 16 Mbps
2,112   3
0:40 16 16
1,137   3
0:55 SPEED TEST SPEED TEST
1,041   2
0:09 تست سرعت تست سرعت
1,218   5
0:05 سرعت دانلود سرعت دانلود
902   1
0:29 BEST DOWNLOAD TEST EVER BEST DOWNLOAD TEST EVER
2,789   12
0:31 تست سرعت تست سرعت
1,300   3
0:57 سنجش سرعت سنجش سرعت
1,005   3
0:26 سرعت سرعت
1,672   4
1:12 اینترنت 128 اینترنت 128
1,487   3
1:29 سرعت دانلود سرعت دانلود
1,433   3
0:40 سرعت دانلود سرعت دانلود
1,269   2