مسابقه-16Mbps

0:18 تست سرعت تست سرعت
1,668   2
0:57 تست سرعت تست سرعت
1,741   1
0:57 تست سرعت تست سرعت
2,191   2
0:30 سرعت دانلود سرعت دانلود
2,412   2
0:08 تست سرعت تست سرعت
2,111   4
0:35 مسابقه 16Mbps مسابقه 16Mbps
1,960   3
4:49 1.1 MBps 1.1 MBps
1,218   4
1:10 Pars Online 16 Mbps Pars Online 16 Mbps
2,015   3
0:40 16 16
1,060   3
0:55 SPEED TEST SPEED TEST
972   2
0:09 تست سرعت تست سرعت
1,182   5
0:05 سرعت دانلود سرعت دانلود
865   1
0:29 BEST DOWNLOAD TEST EVER BEST DOWNLOAD TEST EVER
2,705   12
0:31 تست سرعت تست سرعت
1,233   3
0:57 سنجش سرعت سنجش سرعت
960   3
0:26 سرعت سرعت
1,581   4
1:12 اینترنت 128 اینترنت 128
1,403   3
1:29 سرعت دانلود سرعت دانلود
1,358   3
0:40 سرعت دانلود سرعت دانلود
1,229   2